Säännöt

1. Yhdistyksen nimi 

Yhdistyksen nimi on Perheiden ja läheissuhteiden tutkimusseura. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kielenä on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistys on tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää monitieteistä ja -alaista perheiden ja läheissuhteiden tutkimusta Suomessa.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

●     Kehittämällä, edistämällä ja tukemalla toimialaansa liittyvää tutkimusta, julkaisemista, opetusta ja monitieteistä yhteistyötä.

●     Järjestämällä itsenäisesti tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toimialaansa liittyviä tieteellisiä konferensseja (esim. Perhetutkimuksen päivät), seminaareja, symposiumeja ja kokouksia.

●     Tiedottamalla toimialaansa liittyvistä tieteellisistä tapahtumista, opetuksesta ja julkaisuista.

●     Osallistumalla kansainväliseen toimialaansa liittyvään tieteelliseen seura- ja järjestötoimintaan.

●     Edistämällä tutkimustulosten soveltamista, vahvistamalla vuoropuhelua tutkimuskentän ja käytännön toimijoiden välillä sekä lisäämällä tutkimustiedon hyödyntämistä ihmisten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan varainkeräyksiä ja maksullisia tilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen toiminnasta mahdollisesti koituva tuotto käytetään yksinomaan mainittujen päämäärien edistämiseksi.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus hakemusten perusteella.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistys varsinaisessa kokouksessaan hallituksen esityksestä hyväksyä yhdistyksen toimialan tai päämäärien parissa erityisen ansioituneen suomalaisen tai ulkomaalaisen luonnollisen henkilön.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus on yhdistyslain 14 §:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Yhdistyksen hallituksella on oikeus katsoa jäsen eronneeksi yhdistyksestä, kun hän on jättänyt jäsenmaksun maksamatta yhden vuoden ajan.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 4-7 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, talousvastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen varajäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan hallituksen kokouksiin varsinaisten jäsenten osallistumisesta riippumatta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous voidaan pitää myös videovälitteisenä etäkokouksena tai sähköpostikokouksena. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneet, valitsevat läsnä olevat keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai talousvastaava, kukin yksin.

7. Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen vuosi- tai ylimääräiseen kokoukseen lähetetään vähintään viikkoa ennen kokousta sähköpostilla niille yhdistyksen jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle. Kokouskutsuista tiedotetaan myös yhdistyksen verkkosivuilla.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.